جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن طهمان، ابراهیم

فقیه،‌ مفسر،‌ متکلم و محدث هراتی (قرن2)

ابن طیب، ابوالفرج عبدالله

پزشک و فیلسوف عراقی (قرن4و5)

ابن طیب، محمد

محدث، نحوی، ادیب و مورخ مغربی (قرن12)

ابن طیفور، حسن

محدّث، ادیب و صوفی مغربی (قرن13)

ابن ظافر، علی بن ابی منصور

ادیب، شاعر، مورخ، و کاتب مصری (قرن6و7)

ابن ظفر، محمد بن ابی محمد

مفسر و فقیه و شاعر مکی (قرن5و6)

ابن ظهیر، محمد بن احمد

ادیب، شاعر و فقیه حنفی (قرن7)

ابن ظَهیره

خاندانی از قضات و فقیهان شافعی مذهب مکی (قرن 9و10)

ابن عابدین

نام دو فقیه حنفی سوری (قرن12تا14): - محمد امین بن عمر - علاءالدین، محمد بن محمد امین

ابن عات، احمد بن هارون

حافظ حدیث اندلسی (قرن6و7)

ابن عاشر، احمد بن محمد

از مشایخ اسپانیا (قرن 8)

ابن عاشر، عبدالواحد بن احمد

فقیه مالکی اهل اندلسی (قرن10و11)

ابن عاشور

خانواده ای مالکی مذهب از قضات مراکشی الاصل ساکن اسپانیا (قرن11- 13)

ابن عاصم، محمد بن محمد

نحوی، ادیب و فقیه مالکی اندلسی (قرن8و9)

ابن عاقولی، محمد بن محمد

محدث و فقیه شافعی قرن (8)