جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سام میرزا

پسر شاه اسماعیل صفوی، شاعر، و تذکره نویس (قرن10)

سام نامه --> سام (2)

ساموری توره

اصلاحگر، رهبر نظامی و مؤسس نظام اسلامی در آفریقای غربی (قرن13و14)

ساموس --> سیسام

سامی، زبانها

زبان اقوام سامی، شامل زبانهای عربی، عبری، آرامی، حبشی

سامی، شمس الدین

نویسنده و لغتنامه نویس ترک (قرن13و14)

سامی، علی

نویسنده، محقق و باستانشناس ایرانی (قرن13و14)

سامی افندی، اسماعیل حقی

خطاط عثمانی (قرن14)

سامی الدهان

محقق و ادیب دمشقی (قرن14)

سامی بوستانی، میرزا محمد عظیم

شاعر و مورخ تاجیک (قرن13و14)

السامی فی الاسامی --> میدانی، احمد بن محمد

سامی کیالی --> کیّالی، سامی

سانتارم --> شَنتَرین

سانتوریو

عالم فیزیولوژی و طبیب اروپایی، معرف شرحی بر قانون ابن سینا (قرن10و11)

سانتیلانا، دیوید

خاورشناس ایتالیایی، متخصص در فقه مالکی (قرن 14)