جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سالِک --> سیر و سلوک

سالَک

نوعی بیماری پوستی

سالک قزوینی، محمد ابراهیم

شاعر ایرانی دوره صفوی (قرن11)

سالک یزدی

شاعر دوره صفوی (قرن 10و11)

سالم، محمد امین

ادیب، تذکره نویس و شاعر ترک (قرن12)

سالم بن ابی حفصه کوفی

از اصحاب امام سجاد (ع)(قرن 2)

سالم بن ثُوَیْنی --> آل بوسعید

سالم بن عبدالله

تابعی و یکی از هفت فقیه مدینه(قرن2)

سالم بن مکرم، ابوخدیجه

از پیروان ابوالخطاب غالی و از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

سالم بن وابصة اسدی

محدث دمشقی (قرن2)

سالم بوحاجب

فقیه و مؤلف مالکی تونسی (قرن13و14)

سالمی، عبدالله بن حُمَید

فقیه اباضی عمانی (قرن14)

سالمیّه

مکتبی کلامی با تمایلات عارفانه در میان مالکی های بصره (قرن3و4)

سالور

از طوایف غُز/اغوز (ترکمن)

سالور، قهرمان میرزا --> عین السلطنه، قهرمان میرزا