جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سادات سیفی قزوین

خاندان ایرانی بانفوذ و صاحب منصب در دربار بابریان هند (قرن10-12)

سادات گوشه، خاندان

خاندانی از سادات دزفول که اکثر آنها اهل علم و عرفان و ادب بودند (قرن11-13).

ساراگوسا --> سَرَقُسطه

ساراواک

ایالتی در مالزی در ساحل غربی جزیره برنئو

سارایوو

پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری خودمختار بوسنی و هرزگووین

ساربان، احمد

عارف و شاعر ترک (قرن10و11)

سارت --> سَرْت

سارتون، جورج

محقق بلژیکی، متتبع در زمینه تاریخ علم (قرن14)

ساردنی --> سردانیه

سارَنگپور

شهر کوچکی در ایالت مادهیاپرداش در مرکز هند

سارو تقی

شهرت میرزا محمد تقی، حاکم مازندران و وزیر اعظم دوره شاه صفی (قرن11)

ساروخان --> صاروخانیان

ساروخواجه

شهرت خواجه محمدرضا جوینی، از رجال نامی عصر شاه عباس اول (قرن11)

ساروی، گویش --> مازندران

ساروی، محمد فتح الله

شاعر و مورخ دوره آقامحمدخان و فتحعلی شاه قاجار، مولف تاریخ محمدی (قرن12و13)