جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سابور بن اردشیر

وزیر بهاءالدوله بویی (قرن4)

ساپانجا --> صَبَنجه

ساتگائون

بندری در جنوب غربی بنگال

ساتی بیک

دختر الجایتو ایلخان مغول و از مدعیان قدرت پس از ابوسعید بهادرخان(قرن8)

ساج

درختی بومی برمه، تایلند، جاوه و نیز شرق آفریقا که در کشتی سازی و نیز طب مورد استفاده قرار می گیرد.

ساجی، زکریا بن یحیی

محدث و مؤلف شافعی بصری (قرن4)

ساجیان

خاندانی نظامی که در دوره عباسیان بر آذربایجان حکومت می کردند(قرن3و4): - ابوالساج، دیوداد بن دیودست - دیوداد بن محمد افشین - ابوالمسافر فتح بن محمد افشین - ابوالفرج بن فتح

ساحل

ناحیه‌ای در آفریقا حد فاصل شمال افریقا و افریقای سیاه از سنگال در غرب تا سودان در شرق

ساحل طلا --> غَنا، مسلمانان

ساحل عاج

کشوری در غرب آفریقا

ساخلو

گروهی از سربازان که در مکانی جای گزیده و به حفظ و نگهبانی آن مشغول باشند.

سادات، محمد انور --> انورسادات

سادات بیهقی

گروهی مذهبی - سیاسی در اوایل دوره اسلامی در کشمیر

سادات حضرمی

گروهی از اعراب مهاجر به شبه قاره هند در قرون میانه

سادات دهلی --> سیّدیها