جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ژنده پیل (1) --> رُتبیل/ زُنبیل

ژنده پیل (2) --> احمد جام

ژوبر، پیر آمِده

مستشرق فرانسوی، متخصص در زبانهای شرقی (قرن12و13)

ژوکوفسکی، والنتین

ایرانشناس روس، متبحر در حوزه ادبیات فارسی (قرن13و14)

ژوئیه، انقلاب

انقلاب 1952 مصر به رهبری جمال عبدالناصر که باعث از بین رفتن نظام پادشاهی و استقرار نظام جمهوری در مصر شد.

ژیتواتوروک، معاهده

نام معاهده صلحی بین عثمانیان و خاندان هابسبورگ اتریش در 1606م.

ژیل بلاس

رمانی اثر لوساژ که ترجمه فارسی آن از شاهکارهای نثر فارسی معاصر است.

ژیلسون، اتین

فیلسوف نئوتومیسم، محقق در فلسفه قرون وسطی(قرن13و14)

س

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

ساباط

گذرگاههای سرپوشیده در شهرهای اسلامی، جایگاهی خنک برای رهگذران

ساباطی، اسحاق بن عمار

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

ساباطی، عمار بن موسی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

سابق و تالی

از اصطلاحات اسماعیلیه، معادل کونی و قدر

سابق و لاحق --> روایت حدیث

السابقون

اصطلاحی قرآنی