جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن طبرزد، عمر بن محمد

محدّث بغدادی (قرن 6)

ابن طحان، عبدالعزیز بن علی

عالم قرائت و تجوید اندلسی(قرن 6)

ابن طراد زینبی --> زینبی، علی بن طِراد

ابن طَرارا، معافی بن زکریا

محدث، ادیب و فقیه جریری (قرن4)

ابن طراوه، سلیمان بن محمد

ادیب و نحوی اندلسی (قرن5و6)

ابن طربای حارثی، احمد

از امیران طایفهء حارثه، حاکم منطقهء لجون و جنین در فلسطین (قرن10و11)

ابن طُفَیل، ابوبکر محمد بن عبدالملک

فیلسوف اندلسی (قرن 6)

ابن طقطقی، محمد بن علی --> الفخری فی الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه

ابن طلحه، محمد بن طلحه

شاعر، قاضی و فقیه شافعی قرن (6)

ابن طُمْلوس، یوسف بن احمد

پزشک و فیلسوف اندلسی (قرن6و7)

ابن طنطاوی، محمد بن مصطفی

منجم سوری (قرن13)

ابن طولون --> احمد بن طولون؛طولونیان

ابن طولون، جامع

سومین مسجد بزرگ و کهنِ ساخته مسلمانان در مصر که به فرمان احمد بن طولون ساخته شد(قرن3).

ابن طولون، محمد بن علی

مورخ دمشقی، مدرس فقه و حدیث (قرن9و10)

ابن طویر، عبدالسلام بن حسن

مورخ و صاحب منصب اواخر عهد فاطمیان (قرن 6 و 7)