جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زیب النساء بیگم

متخلص به "مخفی"،ادیب و شاعره فارسیگوی هند، دختر اورنگ زیب پادشاه هند (قرن11)

زیبان --> زاب (2)

زیبایی شناسی --> علم الجمال

زئبق --> جیوه

زیتواتوروک --> ژیتواتوروک، معاهده

زیتون (1)

شهری در جنوب شرقی آسیای صغیر، سلیمانلیِ امروزی

زیتون (2)

درختی پیوسته سبز در نواحی مدیترانه‌ای که میوه و روغن آن مصارف غذایی و دارویی دارد.

زیتون (3) --> چین، مسلمانان

زیتونه، جامع

مرکز آموزشی و مسجد بزرگی در تونس - معماری جامع زیتونه

زیج

عنوان عمومی جداول عددی نجومی 1. تاریخچه و کلیات 2. محتوا

زَید الخیل

"زید بن مهلهل"، از پهلوانان جاهلی، شاعر و خطیب عرب

زید النار

لقب "زید بن موسی بن جعفر"، برادر امام رضا(ع)(قرن3)

زیدان، آل --> سعدیان

زیدان، جرجی --> جرجی زیدان

زید بن ارقم

صحابی و محدث (قرن1)