جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زُهری، محمد بن مسلم

فقیه و محدّث تابعی و از حافظین معروف حدیث (قرن1و2)

زُهری، هارون بن عبدالله

قاضی، فقیه و عالم برجسته مالکی مصری (قرن3)

زهریات --> بهاریه

زُهَیر، عمیدالدوله صقلبی

حاکم شهر المریه در اندلس (قرن4و5)

زهیر بن ابی سُلمی

از شاعران عرب جاهلی

زهیر بن جَنَاب کلبی

شاعر و از رهبران قبایل عرب جاهلیت

زهیر بن حرب

عالم و محدث ایرانی ( قرن2و3)

زهیر بن قَیْن

از یاران امام حسین (ع) و از شهدای کربلا (قرن1)

زُهَیْر بن مسیب

از سرداران مأمون عباسی (قرن2)

زهیر بن معاویه

از حافظان حدیث، اهل کوفه (قرن2)

زیّات، عمر بن محمد

محدّث بغدادی (قرن3و4)

زیاد، آل

سلسله ای از اعقاب زیاد بن ابیه در یمن (قرن3-5)

زیاد الأعجم

شاعر هجوسرای عهد اموی (قرن2)

زیاد باره، محمد

نظامی و سیاستمدار سومالیایی (قرن14)

زیاد بن ابیه

حاکم عراق و استانهای شرقی خلافت بنی‌امیه در زمان معاویه (قرن1)