جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زِنیان

گیاهی از تیره چتریان با دانه‌های معطّر و مصارف غذایی و دارویی

زواره

شهر و بخشی در اردستان اصفهان - مسجد زواره: مسجدی متعلق به قرن 6 (دوره سلجوقی) در شهر زواره

زواره ای، سید رضا

از چهره های سیاسی ایران، نماینده مجلس و عضو شورای نگهبان (قرن14و15)

زواره ای، علی بن حسن

عالم و مفسر امامی (قرن10)

زواوی، عبدالسلام بن علی

مقری و قاضی مالکی دمشق (قرن6و7)

زواوی، عیسی بن مسعود

فقیه مالکی (قرن7و8)

زواوی، یحیی بن عبدالنور --> ابن مُعطی، یحیی بن عبدالنور

زوجیت --> نکاح

زورخانه

محل ورزشهای پهلوانی در ایران

زوزن

شهری تاریخی در استان خراسان - مسجد جامع زوزن: مسجدی متعلق به دوره خوارزمشاهیان

زوزنی، حسین بن احمد

عالم نحو و لغت عرب (قرن5)

زوزنی، حمزة بن علی --> حمزة بن علی زوزنی

زوغو، احمد

پادشاه آلبانی (قرن14)

زولوت

سکه ای در دوره افشاریه

زویمر، ساموئل مارینوس

شرقشناس آمریکایی (قرن 14-15)