جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زندیق

اصطلاحی در فقه اسلامی برای بدعت گذاران و منکران نبوت پیامبر اسلام و نیز جمیع پیامبران

زن روز، مجله

مجله مخصوص زنان در زمان پهلوی دوم

زنکلونی، ابوبکر بن اسماعیل --> سنکلونی، ابوبکر بن اسماعیل

زنگبار

کشور و شهری قدیمی در آفریقا

زنگنه

از طوایف کرد کرمانشاهان

زنگول داق

بندری در ترکیه در ساحل دریای سیاه

زنگوله

مقامی در موسیقی ایرانی

زنگی، ابوالمظفر --> عمادالدین زنگی

زنگیان

سلسله‌ای از غلامان ترک تبار سلاجقه که بر شام، مصر و جزیره فرمان می راندند (قرن6و7)

زنگی بخاری، محمد بن محمود

نویسنده و ادیب و مترجم ایرانی(قرن8)

زنوزی، آقاعلی --> مدرس طهرانی، آقا علی

زنوزی، محمد حسن

فقیه و عالم امامی در علوم عقلی و نقلی (قرن13)

زنوزی، ملاعبدالله

از فلاسفه متأخر در حکمت متعالیه (قرن13)

زنون الیایی

از حکمای متقدم یونان، مؤثر در کلام و فلسفه اسلامی (قرن5ق.م.)

زنون رواقی --> رواقیان