جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن صیرفی، حسن بن علی

محدث مصری اهل سنت (قرن 7)

ابن صیرفی، عثمان بن سعید --> دانی، ابوعمرو عثمان بن سعید

ابن صیرفی، علی بن داود

مورخ حنفی مصری (قرن9)

ابن صیرفی، علی بن عثمان

فقیه و محدّث شافعی دمشقی (قرن 8 و 9)

ابن صیرفی، علی بن منجب

ادیب ، مورخ، کاتب و دبیر دورهء فاطمیان مصر (قرن 5 و 6)

ابن صیرفی، یحیی بن محمد

شاعر، مورّخ و محدّث اندلسی (قرن5و6)

ابن صیقل، معد بن نصرالله

ادیب موصلی (قرن7و8)

ابن ضابط، عثمان بن ابی بکر

محدّث و ادیب مالکی مغربی (قرن4و5)

ابن طالب، عبدالله بن احمد

فقیه و قاضی مالکی اهل قیروان (قرن3)

ابن طاووس، احمد بن موسی --> طاووس، آل

ابن طاووس، عبدالکریم --> طاووس، آل

ابن طاووس، علی بن موسی --> طاووس، آل

ابن طباطبا، احمد بن محمد

از شاعران علوی (قرن4)

ابن طَباطَبا، محمد بن ابراهیم

از سادات حسنی و رهبر شورش زیدیان در عهد عباسی (قرن2)

ابن طباطبا، محمد بن احمد

شاعر و منتقد اصفهانی (قرن4)