جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زنجانی، عبدالوهاب بن ابراهیم

ادیب و عالم صرف و نحو (قرن7)

زنجانی، عزالدین

فقیه امامی (قرن15)

زنجانی، فتحعلی بن ولی --> زنجانی، ملا قربانعلی

زنجانی، فضل الله

عالم امامی(قرن14)

زنجانی، ملا علی قارپوز آبادی --> قارپوزآبادی، ملاّ علی

زنجانی، ملا قربانعلی

مرجع تقلید در دوره مشروطیت (13)

زنجانی، میرزا ابوالقاسم

عالم و صاحب آثاری در رد بابیه (قرن13)

زنجانی، میرزا ابوطالب

از علمای طراز اول تهران در اواخر قاجار (قرن13و14)

زَنجِبیل

گیاهی خوراکی و دارویی

زنجیرزنی --> عاشورا

زند

مجموعه‌ی رسمی و پذیرفته ‌شده تفسیر اوستا، و همچنین، خط و کتابت آن که همان پهلوی است.

زندان

محلی برای بازداشت و نگهداری مجرمین به منظور مجازات و اصلاح آنها - واژه شناسی زندان تأثیرپذیری احتمالی زندان در دوره اسلامی از زندانهای ایران ساسانی و بیزانس - زندان در دوره پیامبر اکرم و خلفای راشدین زندان در دوره امویان و عباسیان و حکومتهای شرق جهان

زندقه --> زندیق

زنده رود --> زاینده رود

زندیان، سلسله

نام سلسله ای ایرانی (قرن12) - هنر و معماری