جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زنبور

حشره ای از گروه نازک بالان که به صورت گروهی زندگی می‌کند.

زنبورک

نوعی توپ کوچک که آنرا بر شتر حمل می‌کردند.

زن پوشی --> مبدل پوشی

زنج

نام قبایل ساکن در شرق آفریقا و زنگبار که گاه به همه سیاهان اطلاق شده است.

زنجان

استان، شهرستان و شهری در ایران

زنجان، جنگ

جنگی که در سال 1266 میان طرفداران ملا محمد علی زنجانی بابی و نیروهای دولتی در زمان امیرکبیر رخ داد.

زنجان رود --> خمسه (3)

زنجانی، ابراهیم

مجتهد، نماینده مجلس و از طرفداران مشروطه (قرن14)

زنجانی، ابوالفضل

از علمای مبارز ایران علیه حکومت پهلوی (قرن14)

زنجانی، ابوالمکارم

فقیه امامی (قرن13)

زنجانی، ابوعبدالله

فقیه، فیلسوف، مفسر و قرآن‌شناس ایرانی (قرن14)

زنجانی، سید احمد

از فقهای مبرز حوزه علمیه قم (قرن14)

زنجانی، سید رضا

از علمای مبارز ایران در عصر پهلوی (قرن14)

زنجانی، عبدالکریم بن ابراهیم --> خوئینی زنجانی، عبدالکریم بن ابراهیم

زنجانی، عبدالکریم بن محمدرضا

فقیه و مجتهد امامی (قرن14)