جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زمرّد

سنگ قیمتی سبز رنگ

زمزم

چاهی مقدس در مکه

زمهریر

اصطلاحی متداول بین مسلمین به معنای جای بسیار سرد نزدیک به انتهای کره

زمین (1)

از اجرام آسمانی - بحثهای قرآنی و حدیثی

زمین (2)

احکام مربوط به حیازت و تملک زمین

زمیندار

منصبی مالی در هند

زمینداری

اصطلاح مالی به معنای بررسی نظام ارضی 1. فتوحات اسلامی و تأثیر آن بر نظام زمین داری ساسانیان 2. انواع مالکیت زمین و عوامل موثر بر آن 3. قواعد توزیع زمین در مالکیت دولتی 4. مالیات زمین(خراج) و روشهای گوناگون اخذ مالیات 5. تأثیر مسائل زمین داری در شکل دادن

زمین داور

ناحیه ای تاریخی بین سجستان و غور در شرق افغانستان

زمین شناسی --> علم الارض

زن

در قرآن و روایات برای وضعیت و جنبش های زنان در جهان اسلام معاصر --> فمینیسم

زنا

احکام فقهی در باب زنا

زَناته

نامی که مورخان عرب در قرون وسطی به گروه بزرگی از قبایل بربر حاکم در مغرب اطلاق کرده اند.

زنادقه --> زندیق

زنّار

رشته ای که مسیحیان به کمر می بستند تا از مسلمین متمایز گردند. - کاربرد آن در ادبیات عرفانی

زناشویی --> نکاح؛باه