جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زکریا

از پیامبران بنی اسرائیل

زکریا بن آدم

محدث قمی و از اصحاب امام رضا (ع) (قرن2)

زکریا بن ادریس قمی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

زکریا بن حر واسطی --> ادیم بن حر جعفی

زکریا بن محمد مومن

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

زکریا کاندهلوی سهارنپوری

محدث، نظریه پرداز و از اعضای برجسته تبلیغی جماعت در هند (قرن14)

زکریا ملتانی --> بهاءالدین زکریا

زکریای رازی --> رازی، محمد بن زکریا

زکریای قزوینی

کیهان‌شناس و جغرافیدان مسلمان (قرن7)

زکی خان زند

از فرماندهان زند، پسر بوداق خان و برادر ناتنی و پسر عموی کریم خان و صادق خان زند (قرن12)

زکی مبارک

ادیب، شاعر و نقّاد مصری (قرن14)

زکی محمد حسن

پژوهشگر مصری در زمینه هنر اسلامی و ایرانی (قرن14)

زکی نجیب محمود

متفکر و فیلسوف مصری و از طرفداران پوزیتیویسم در جهان عرب (قرن14)

زلاّقه، جنگ

نبرد مهمی میان مرابطون و سپاهیان آلفونسوی ششم در نزدیکی بطلیوس در اندلس (قرن5)

زلالی خوانساری، محمد حسن

شاعر عهد شاه عباس صفوی (قرن11)