جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زعامت

نوعی اقطاع در ارتش عثمانی

زعفران

گیاهی با کاربردهای غذایی و دارویی

زعفرانلو

از طوایف کرد ایران

زعیتر، اکرم

مبارز، سیاستمدار و روزنامه نگار فلسطینی (قرن14)

زعیم، تورگوت

نقاش ترک (قرن14)

زعیم، حُسنی

از رجال سیاسی و رئیس جمهور سوریه (قرن14)

زغال

چوب نیم سوخته با ترکیبات کربن که حرارت تولید می کند. - در ایران - ماده اولیه/ شناسایی چوب طرز تهیه و تولید و فرآوری - توزیع و فروش زغال خرده فروشی زغال در شهرها - مصارف اصلی زغال تنوعات مصرف خانگی - خطرهای مصرف خانگی زغال - فرهنگ عامه - مشاغل مرتب

زغلول، سعد

از رهبران ملی مصر و بنیانگذار حزب "وفد"(قرن13و14)

زَغَنوس پاشا

نظامی و صدراعظم ترک (قرن9)

زُفر بن هذیل

فقیه حنفی و از یاران ابوحنیفه (قرن2)

زفزاف، محمد

ادیب و داستان نویس مغربی (قرن14و15)

زَقّاق، علی بن قاسم

فقیه برجسته مالکی (قرن9و10)

زَقّوم -->

زکات

اصطلاحی فقهی به معنای پرداخت نسبت مشخصی از برخی اموال شرعی به نفع فقرا

زَکَرَوَیه بن مِهْرَوَیه

از اولین داعیان اسماعیلیه در عراق که سالها با عباسیان جنگید (قرن3)