جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن صباغ، ابونصر عبدالسید

فقیه و محدث شافعی عراقی (قرن5)

ابن صباغ، علی بن محمد

فقیه و محدث مالکی اهل افریقیه (قرن8و9)

ابن صدقه

نام سه وزیر دوره اسلامی: - جلال الدین حسن بن علی، وزیر مسترشد ( قرن 6) - جلال الدین محمد بن احمد، وزیر راشد( قرن 6) - موتمن الدوله علی بن صدقه، وزیرالمقتفی

ابن صَدَقه، علی

شاعر، واعظ و متصوف ملامتی سوری (قرن10)

ابن صدیق، احمد بن محمد --> غماری، احمد بن محمد

ابن صغیر

مورّخ شیعی مذهب مغربی(قرن3)

ابن صفار، احمد بن عبدالله

ریاضیدان و منجم مسلمان اسپانیایی (قرن11)

ابن صقاعی، فضل الله

مورخ و صاحب منصب دمشقی دوره ممالیک (قرن 7و 8)

ابن صَّقْر، احمد بن عبدالرحمان --> خزرجی انصاری، احمد بن عبدالرحمان

ابن صلاح، محمد بن خلیل

قاضی، محدّث، فقیه و نحوی حنفی (قرن8و9)

ابن صلاح شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمان

محدّث شافعی عراقی (قرن6و7)

ابن صلاح همدانی، احمد بن محمد

ریاضیدان و طبیب ایرانی (قرن6)

ابن صوری، رشید الدین

طبیب و گیاهشناس دوره ایوبیان (قرن6و7)

ابن صوفی، ابراهیم بن محمد

از شورشیان مصر در زمان احمد بن طولون (قرن3)

ابن صوفی، علی بن محمد

نسب شناس شیعی بصری (قرن4و5)