جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زَبیدی، مرتضی

عالم و لغت‌ شناس عرب (قرن12)

زبیر بن بکّار

مورخ، فقیه و محدّث (قرن2و3)

زبیر بن عوّام

از صحابه مشهور پیامبر (ص) و از سران جنگ جمل (قرن1)

زبیری، زبیر بن احمد

فقیه شافعی (قرن3و4)

زبیریان

فرزندان زبیر بن عوّام که در حجاز و عراق حکومت کردند (قرن1) (تمامی افراد این خاندان مدخل مستقلند، مقاله باید مختصر و در حدود 1000-1500 باشد)

زِتِرسْتِن، کارل ویلهلم

خاورشناس سوئدی، استاد زبانهای سامی و صاحب ترجمه‌ای مشهور از قرآن به زبان سوئدی (قرن13و14)

زَجّاج، ابواسحاق ابراهیم بن سَری

از بزرگان علم نحو(قرن4)

زَجّاجی، ابوالقاسم عبدالرحمان بن اسحاق

از علمای معروف نحو (قرن4)

زَجَل

نوعی شعر عامیانه که از قرن ششم در اندلس رواج یافت.

زِحاف

اصطلاحی در علم عروض

زحل

از سیارات منظومه شمسی

زخرف، سوره

چهل و سومین سوره قرآن

زر --> طلا

زرادخانه --> قورخانه

زرارة بن اعین

محدث، فقیه و متکلم، از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) که فرقه زراریه بدو منسوب است (قرن2)