جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زاهد شهر --> فَسا

زاهد گیلانی

عارف، مراد شیخ صفی الدین اردبیلی (قرن8) - بقعه شیخ زاهد گیلانی

زاهد هروی، عمر بن ابراهیم

محدث، واعظ و زاهد (قرن4و5)

زاهد هروی، محمد

فیلسوف، عارف و متکلم هندی(قرن11)

زاهدی، فضل الله

نظامی، سیاستمدار و عامل کودتای 28 مرداد 1332(قرن14)

زاهدی قمی، ابوالفضل

عالم امامی معاصر

زاهر بن احمد

قاری، فقیه و محدّث خراسانی (قرن4)

زاهر بن طاهر --> شحامی، خاندان

زایچه

لوح نشان دهنده مواضع ستارگان در فلک

زایر خضر خان اهرمی

از خوانین منطقه جنوب ایران که در جنگ جهانی اول همدوش با رئیسعلی دلواری و شیخ حسین چاه کوتاهی علیه انگلیسیها جنگید (قرن14) اهرم مدخل مستقل دارد.

زایمان

به دنیا آوردن فرزند پس از سرآمدن مدت آبستنی - کلیات مقدمه؛ تعریف؛ واژه شناسی - تجربه ای فردی درک مفهوم مادری (از آغاز باربرداشتن تا زمان مرگ) زایمان به مثابه عارضه پزشکی - تجربه ای اجتماعی موجد هسته اولیه جامعه (خانواده) تغییر محتوم جایگاه زن در

زاینده رود

از رودهای مهم ایران

زَبّاء بنت عمرو

ملکه مشهور شهر تدمر

زُباره

محلی در شمال غربی ساحل قطر که تا سال 1878 شهر اصلی این شبه جزیره بود.

زبان زنان --> دولت آبادی، صدیقه