جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ریشیه

طریقتی صوفیانه از شاخه های کبرویه در کشمیر

ریف

منطقه و قبیله ای در شمال مراکش - جنگ ریف

ریفی، عبدالکریم --> خطّابی

ریکا

عنوان گروهی از ملازمان شاهان صفوی

ریگ --> بندر ریگ

ریو --> رَیّه

ریو، سلطنت

مجموعه جزایری در اندونزی و مرکز پادشاهی مالای سابق

ریو، شارل پیر هانری

مستشرق سویسی که از جمله آثارش "فهرست نسخه های خطی فارسی در موزه بریتانیا"است (قرن13و14)

ریواس

از گیاهان دارویی

رئوس ثمانیه

اصطلاحی در منطق و روش شناسی

رئوف یکتا

موسیقیدان ترک (قرن14)

رَیّه

نام شهر کنونی "ریو" در اسپانیا در منابع جغرافیایی اسلامی

ریه، آندره دو

اولین مترجم قرآن به زبان فرانسوی (قرن11)

رئیس

عنوان برخی از حکام و متولیان مشاغل دیوانی

رئیس القرّاء، عبدالله بن محمد

واعظ و مؤلف عثمانی (قرن13)