جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رویانی، عبدالواحد

فقیه و قاضی شافعی (قرن5)

رویانی، محمد بن هارون

حافظ حدیث و فقیه (قرن3و4)

رؤیت

رؤیت خداوند در دنیا و قیامت و اختلاف مذاهب اسلامی در آن؛ نیز تفسیرهای گوناگون از رؤیت خدا؛ مباحث قرآنی، حدیثی، کلامی و فلسفی

رویتر، امتیاز

امتیاز انحصاری تأسیس راه آهن و بهره برداری از منابع به مدت هفتاد سال به بارون پاول یولیوس رویتر بریتانیایی، در دوره ناصر الدین شاه قاجار

رؤیت هلال

دیدن و یافتن ماه در شبهای آغازین ماه الف) در تمدن های پیش ار اسلام و تأثیر آن بر دوره اسلامی ب) نجوم دوره اسلامی ج) ابعاد فرهنگی و تمدنی در دوره اسلامی د) در ایران معاصر ه) در کشورهای اسلامی در دوران معاصر

رُوَیم بغدادی، ابومحمد

ابومحمد فرزند احمد عارف و فقیه (قرن3و4)

رویّه قضائی

مجموعه ای از آرای قضائی یکسان در موضوعات مشابه که بر طبق قانون می تواند مبنای حکم قضائی و منبع حق قرار گیرد.

رُها

شهر قدیم در محل شهر کنونی اّرفه در جنوب ترکیه آسیایی

رَهاوی (اصطلاحی در موسیقی) --> راهُوی

رُهاوی، اسحاق بن علی

پزشک اهل رُها، صاحب "ادب الطبیب" (قرن4)

رهاوی، عبدالقادر بن عبدالله

محدث و عالم تراجم (قرن6و7)

رهبانیّت

اصطلاحی قرآنی و کلامی

رُهمی

ناحیه یا جزیره ای در بخش شرقی جنوب آسیا، به روایت جغرافی دانان مسلمان متقدم

رَهن

اصطلاحی فقهی

رِهنان --> اصفهان