جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن شعبه، حسن بن علی --> حرّانی، ابن شعبه

ابن شَقرون مِکناسی

پزشک و شاعر مراکشی (قرن12)

ابن شکر، عبدالله بن علی

وزیر مصری(قرن6و7)

ابن شکله --> ابراهیم بن مهدی

ابن شنبوذ، محمد بن احمد

مقری بغدادی (قرن4)

ابن شهاب --> ابوبکر بن شهاب حضرمی

ابن شهرآشوب، محمد بن علی

متکلم، واعظ، رجال شناس و قاضی امامی ایرانی (قرن5و6)

ابن شهرزوری، علی بن مسلم

مفسّر، فقیه و مفتی شافعی دمشقی (قرن6)

ابن شُهَید اشجعی

شاعر و کاتب اواخر عصر امویان اندلس (قرن4)

ابن شیخ، عبدالله بن محمد

قاضی و فقیه حنبلی سعودی (قرن12و13)

ابن شیخ العوینه، علی بن حسین

فقیه شافعی اصولی موصلی (قرن7و8)

ابن صاحب الصلاة، عبدالملک بن محمد

مورخ و دیوانی اندلسی (قرن6)

ابن صائغ، عبدالرحمان بن یوسف

خوشنویس مصری (قرن8و9)

ابن صائغ، محمد بن عبدالرحمان

فقیه، نحوی، لغوی و محدث مصری (قرن 8)

ابن صائغ عروضی، محمد بن حسن

شاعر ، نحوی و لغوی عرب (قرن7و8)