جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

روملی --> روم ایلی

روملی حصاری --> روم ایلی حصاری

رومی، جلال الدین --> مولوی، جلال الدین محمد

رومیه --> روم

رومیّه

یکی از شاخه های طریقت قادریه، منسوب به اسماعیل رومی در قلمرو عثمانی

روناس

گیاهی با مصارف صنعتی

رونده

شهری در مالقه در جنوب اسپانیا

رونی، ابوالفرج بن مسعود --> ابوالفرج رونی

الرؤوف

از اسماءالحسنی

روهیلکند

منطقه ای تاریخی در شمال هند

روهیله

نام قبایل متعددافغان

روی

نوعی فلز

رؤیا

آنچه انسان در هنگام خواب در قوه مخیله خود می بیند - بررسی رویا از دیدگاه فلسفی و عرفانی

رویان

ناحیه قدیم ایران شمالی، مشتمل بر قسمت غربی ولایت مازندران، نیز امروزه نام شهری در استان مازندران

رویانی، عبدالقادر حسن

ستاره شناس فارسی نویس (قرن9و10)