جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

روضات الجنان و جنات الجنان

کتابی از حافظ حسین کربلایی (قرن 10)

روضاتی، محمد علی

عالم و فقیه امامی معاصر (قرن15)

روض الجِنان و روح الجَنان --> تفسیر ابوالفتوح رازی

الروض المِعطار

کتابی در جغرافیا از ابن عبدالمنعم حمیری (قرن7و8)

روضة/ روضات --> جنّت

الروضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیة

شرح بسیار مهم شهید ثانی بر کتاب اللمعة الدمشقیه (قرن10)

روضة الشهداء

کتابی درباره حادثه کربلا، تألیف حسین واعظ کاشفی (قرن10)

روضة الصفا

از مشهور ترین کتابهای تاریخ عمومی به فارسی، تألیف محمد بن خاوند شاه مشهور به میر خواند(قرن9و10)

روضة الصفویه

کتابی به فارسی درباره تاریخ صفویان، تألیف میرزا بیگ بن حسن حسینی جنابدی، مورخ دوره شاه عباس اول صفوی (قرن11)

روضة العقول --> مرزبان نامه

روضة الناظر

اثری در اصول فقه حنبلی، تألیف ابن قدامه فقیه (قرن6و7)

روضه

جزیره ای در رود نیل، نزدیک شهر قاهره

روضه تسلیم

مهم ترین اثر فارسی بازمانده از اسماعیلیه نزاری دوره الموت ، که در 640 در قلعه الموت به نگارش درآمده است.(قرن6و7)

روضه خوانی

ذکر مصائب اهل بیت پیامبر (ص) و شهیدان کربلا

رَوْضی، عبدالکریم بن عبدالله

عالم و مفسر زیدی (قرن13و14)