جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

روذراوری، محمد بن حسین

وزیر مقتدی، خلیفه عباسی، و مورخ (قرن5)

روز

مفهومی عرفی و نجومی با تعاریف گوناگون

روزافزون، خاندان

خاندانی از امرای محلی در بخش کوهستانی مازندران (قرن9-10)

روزبهان بَقْلی --> بَقْلی، روزبهان

روزبهان شیرازی

خوشنویس و مذهب مشهور شیراز (قرن10)

روزبه بن دادویه --> ابن مقفّع، عبدالله

روزِتا، شهر --> رشید

روزن

نام چهار خاورشناس در حوزه ادبیات فارسی (قرن13): - آگوست فریدریش - گئورگ - فریدریش - بارون ویکتور

روزنامچه

دفتر ثبت روزانه امور مالی و رخدادهای تاریخی حکومتهای اسلامی

روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

اکتابی با موضوع خاطرات محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ( دولتمرد دوره ناصرالدین شاه قاجار)، از 1292 تا 1313 (قرن14)

روزنامه رسمی

نشریه رسمی قوه قضائیه برای اطلاع رسانی در باره قوانین، مقررات، آیین نامه ها و آگهیهای قانونی

روزنامه وقایع اتفاقیه

روزنامه ای که در 1267 به دستور میرزاتقی خان امیرکبیر در تهران منتشر می شد.

روزنتال، اروین ایزاک یاکوب

مستشرق امریکایی با اصالت آلمانی و یهودی و پژوهشگر و متخصص در زمینه علوم سیاسی، مطالعات اجتماعی و فلسفه اسلامی (قرن15)

روزنتال، فرانتس

مستشرق یهودی تمریکایی آلمانی تبار ، محقق در حوزه مطالعات سیاسی، عربی و اسلامی (قرن14)

روزنفلد، بوریس آبراموویچ

پژوهشگر روسی در تاریخ ریاضیات دوره اسلامی (قرن14)