جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رودان

شهر و شهرستانی در شمال شرقی استان هرمزگان

رودانی، محمد بن محمد --> مغربی، محمد بن سلیمان

رودبار

نام چند موضع تاریخی و نیز شهر و شهرستانی در استان گیلان - مقدمه - منطقه ای تاریخی بین قزوین و گیلان - رودبار الموت - بخشی در شهرستان قزوین - شهر و شهرستانی در استان گیلان - شهری در رودبار جنوب در استان کرمان - ناحیه و شهری در ایالت سیستان قدیم

رودباری، ابوعلی احمد بن محمد

عارف، فقیه شافعی، محدث و ادیب (قرن3و4)

رودباری، احمد بن عطاء

عارف و عالم بغدادی (قرن4)

رودراوَر --> روذراوَر

رودس

شهر و جزیره ای بزرگ در یونان، واقع در جنوب شرقی دریای اژه، که چهار قرن تحت حاکمیت عثمانی ها بود.

رودسر

شهر و شهرستانی در استان گیلان

رودشت --> جلگه

رودِ شور --> شور (2)

رودکی، ابوعبدالله جعفر بن محمد

شاعر ایرانی (قرن4)

رودوزی

از هنرهای دستی

رودوستو --> تکیرداغ

رودهن

شهر و بخشی در شهرستان دماوند

روذراوَر

از شهرهای کهن در مغرب ایران