جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

روح المعانی فی تفسیر القرآن

تفسیری کامل از قرآن کریم اثر شهاب الدین آلوسی

روحانی، خاندان

خاندانی از عالمان امامی معاصر 1- سید صادق 2 - سید محمود 3 - ابوالقاسم 4 - سید احمد

روحانی، سید محمد

از مراجع تقلید شیعیان (قرن14 -15)

روحانی، سید مهدی

عالم امامی (قرن14)

روحانیّت

مجموعه ای متشکل از عالمان مروج مذهب تشیع * پیشینه رواج و استعمال واژه روحانیت * گستردگی جغرافیایی رواج واژه روحانیت (ایران، عراق،...) * ساختار اقتصادی- دینی روحانیت (وقف، ...) * ساختار سیاسی- دینی روحانیت - اندیشه سیاسی دینی

روح بخش، جعفر --> سقاخانه، مکتب

رَوْح بن حاتم

امیر و والی دوره عباسیان (قرن2)

رَوْح بن زِنباع

کنیه اش ابوزرعه و ابوزنباع، امیر فلسطین و از اشراف شام در روزگار امویان (قرن1)

رَوْح بن عُباده قیسی بصری

محدث بصری (قرن2و3)

روح بن عبدالرحیم

راوی امامی (قرن2)

روحوضی

نوعی نمایش سنتی شاد در ایران

روحی

مورخ عثمانی (قرن10)

روحی، شیخ احمد

فعال سیاسی ایرانی، از یاران سید جمال الدین اسدآبادی (قرن14)

روحی بغدادی

شاعر عثمانی (قرن11)

رود (نوعی ساز) --> بربط