جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن شاهین ظاهری

غرس الدین خلیل، از دیوانسالاران و نویسندگان عهد ممالیک (قرن9)

ابن شُبرُمَه، عبدالله

محدّث، از فقهای متقدم و قاضی کوفه، مشرب فقهی وی به اصحاب رای یعنی مکتب ابوحنیفه نزدیک بود(قرن2)

ابن شِبل، حسین بن عبدالله

پزشک و شاعر بغدادی (قرن5)

ابن شَجَری بغدادی، هبة الله بن علی

نحوی و شاعر شیعی بغدادی (قرن5و6)

ابن شحنه، ابوالفضل محب الدین محمد

مورخ، محدث و قاضی القضات حنفی اهل قاهره (قرن9)

ابن شحنه، ابوالولید محب الدین محمد

مورخ، فقیه و عالم حنفی حلبی (قرن9و 10)

ابن شداد، عبدالعزیز

مورخ مغربی (قرن6)

ابن شداد، محمد بن علی

دبیر، وزیر و مورخ روزگار ایوبیان و مملوکان حرانی (قرن7)

ابن شداد، یوسف بن رافع

فقیه، قاضی و تاریخ نگار شافعی موصلی (قرن6و7)

ابن شدقم --> ضامن بن شدقم

ابن شَدْقم، حسن بن علی

محدّث، ادیب، شاعر و مورخ امامی اهل مدینه (قرن10)

ابن شَدْقم، علی بن حسن

ادیب و محدث شیعی اهل مدینه (قرن10و11)

ابن شرفشاه، حسن بن محمد

دانشمند علوم عقلی و نقلی ایرانی (قرن7و8)

ابن شَرَف قَیرَوانی، محمد بن سعید

ادیب و شاعر و ناقد مغربی (قرن4و5)

ابن شعار، مبارک بن احمد

ادیب و مورخ موصلی (قرن6و7)