جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رکن الدین خورشاه

هشتمین امام اسماعیلیان نزاری و آخرین خداوند الموت (قرن7)

رکن الدین سجاسی

کنیه اش ابوالغنائم، صوفی و از مشایخ سلسله سهروردیه (قرن6و7)

رکن الدین صاین

ملقب به ملک نصرة الدین عادل، وزیر سلطان ابوسعید بهادر خان ایلخانی (قرن8)

رکن الدین کبود جامه --> کبود جامه

رکن الدین مبارک خواجه

ملقب به قتلغ سلطان، حکمران قراختاسس کرمان (قرن7)

رکن رابع

(رکن رابع ایمان)، از اعتقادات گروهی از شیخیه یا کشفیه، پیروان شیخ احمد احسایی

رُکُن نِگارا

ایدئولوژی ملی مالزی، که هدف آن تقویت وحدت ملی در این کشور چند قومیتی است.

رکن یمانی --> مسجدالحرام

رکنیه --> علاءالدوله سمنانی

رکنیه، مدرسه

بنایی در یزد (قرن8)

رکوع

از واجبات و ارکان نماز

رم، مسجد

بنایی ساخته اوایل سدهپانزدهم/اواخر سده بیستم میلادی در شمال شهر رم، متعلق به مرکز فرهنگی اسلامس ایتالیا

رَمادی

مرکز استان انبار در عراق

رَمادی، یوسف بن هارون

شاعر اندلسی (قرن4)

رمّالی --> فال گیری