جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رَقیق قیروانی --> ابن رقیق، ابراهیم بن قاسم

رقیم

نام مکان و نام قومی که در قصه اصحاب کهف آمده است.

رُقَیّه

دحتر پیامبر اکرم (ص) و همسر عثمان بن عفان

رُقْیه --> دعانویسی؛تعویذ

رقیه بانو

نقاش و هنرمند دربار سلاطین گورکانی هند (قرن11)

رقیه بنت حسین

بنا بر تذکره ها و مراثی متأخر از دختران حسین بن علی (ع) که در کودکی و هنگام اسارت خانواده امام در شام درگذشت.

رکاب --> رکابدار

رکابدار

منصبی دیوانی در دربارهای ایران، عثمانی و مصر

رکابی، فؤاد --> بعث، حزب

رکن (1)

اصطلاحی فقهی در برخی ابواب عبادات (توجه شود: مقاله مربوط به گروه تاریخ علم مدخل مستقل رکن (2) را دارد. اما حذف این مقاله در این مدخل فعلا امکان پذیر نیست)

رکن (2)

اصطلاحی در طبیعیات و کیمیای دوره اسلامی

رکن آباد

از قناتهای معروف و قدیم ایران، در استان فارس (قرن4)

رکن الدوله

لقب تنی چند از رجال دوره قاجار - رکن الدوله، اردشیر میرزا (قرن13) - رکن الدوله، علی نقی میرزا:نوه محمد شاه و برادرزاده ناصرالدین شاه (قرن13و14) - رکن الدوله، علی نقی میرزا: هشتمین پسر فتحعلی شاه و حاکم قزوین (قرن13) - رکن الدوله، محمد تقی میرزا: پسر محمد

رکن الدوله دیلمی --> حسن بن بویه

رکن الدین باربَک شاه --> الیاس شاهیان