جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رفیق العَظْم

شهرت رفیق بن محمود بک خلیل العظم، فعال سیاسی و نویستده سوری (قرن13و14)

رفیق حریری

نخست وزیر لبنان (قرن14)

رفیق خالد کارای --> کارای، رفیق خالد

رَقّاده

دومین مرکز حکومت اغلبیان، امروزه ویرانه هایش در حدود ده کیلومتری جنوب قیروان در کشور تونس

رقّاص

عنوان محلی پیکهای نامه رسان در شمال افریقا و اندلس و نیز شاگرد بنا

رقاع، خط

از خطوط شش گانه (اقلام سته) اسلامی

رُقْبی

عقدی برای حق انتفاع مجانی در مدتی مشخص

رقص

حرکات و کنش های موزون بدنی که معمولا همراه با موسیقی اند و هماهنگ با ضرباهنگ های آن تنظیم می شوند. - بحث فقهی برای بحث عرفانی رجوع شود به سماع

رقعه، خط

از اقلام خوشنویسی اسلامی که بیشتر در بین ترکها و عربها رایج است.

رقم (1) --> عدد/ عددنویسی

رقم (2) --> فرمان

رقم زدن

اصطلاحی به معنای امضا کردن اثر هنری توسط پدیدآورنده آن - رقم زدن در صنایع دستی

رَقّه

شهری قدیمی در ساحل رود فرات در بین النهرین ،امروزه در سوریه (گروه هنر مقاله ندارد)

رقّی، ابوالقاسم

ستاره شناس و پزشک (قرن4)

الرقیب

از اسماء حسنی به معنای نگاهبان و حافظ