جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رضوان خراسانی --> ابن ساعاتی، رضوان بن محمد

رضوانِ رَزاز

شهرت رضوان افندی بن عبدالله رزاز مصری ریاضی فلکی، اختر شناس و موقت مصری ( قرن11و 12)

رضوانشهر

شهر و شهرستانی در استان گیلان

رضوانی، محمد اسماعیل

استاد و محقق تاریخ مطبوعات و تاریخ معاصر ایران (قرن14)

رضوی سروستانی،‌ نورالدین

خواننده و ردیف دان ایرانی (قرن14)

رضوی قمی، ابوالقاسم بن حسین --> رضوی لاهوری، ابوالقاسم بن حسین

رضوی قمی، صدرالدین

فقیه و اصولی امامی مشهور به شارح وافیه (قرن12)

رضوی لاهوری، ابوالقاسم بن حسین

فقیه، مفسر و متکلم شیعی(قرن 13و 14)

رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن

نحوی شیعی (قرن7)

رضی الدین علی لالا

صوفی معروف (قرن6و7)

رضی الدین نیشابوری

شاعر و فقیه (قرن6و7)

رَضیّه

از سلاطین ممالیک دهلی (قرن7)

رَطل

از واحدهای وزن در قدیم

الرعایة فی علم الدرایة

کتابی در درایة الحدیث، تألیف زین الدین بن علی بن احمد جبعی عاملی مشهور به شهسد ثانی ( قرن 10)

رعد، روزنامه --> طباطبایی، سید ضیاءالدین