جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رضا شاه پهلوی --> پهلوی، سلسله

رضاع

اصطلاحب در فقه و خقوق، به معنای شیر دادنی که موجب حرمت نکاح می شود.

رضا عباسی

نگارگر، طراح و از بنیاد گذاران مکتب اصفهان (قرن10و11)

رضا عباسی، موزه

از غنی ترین موزه های تهران، مسما به نام رضا عباسی، نگارگر، برای ادای احترام به او

رضا قلی خان زعفرانلو

حاکم خبوشان(قوچان)در دوره فتحعلی شاه قاجار(قرن12و13)

رضا قلی خان قاجار

پسر هشتم محمد حسن خان و برادر ناتنی آقا محمد خان قاجار (قرن12و13) (با توجه به مقاله جعفرقلی خان بازبینی شود، یک ستون در مقاله جعفرقلی خان درباره اقدامات رضاقلی آمده است)

رضا قلی خان نوایی

منشی الممالک و از رجال دوره آقا محمد خان و فتحعلی شاه قاجار (قرن12و13)

رضا قلی خان هدایت --> هدایت، رضا قلی خان

رضا قلی میرزا

پسر ارشد و نایب السلطنه نادر شاه افشار (قرن12) (پیشنهاد ارجاع به افشاریان؛ گروه پاسخ ندادند).

رضاقلی میرزا نایب الایاله

نوه فتحعلیشاه قاجار (قرن13)

رضا قلی نوروزی

خواننده تصنیف و آواز ضربی و نوازنده تمبک در اواخر دوره قاجار (قرن14)

رضائی، علی بن محمد

ادیب، شاعر و قاضی حنفی (قرن11)

رضوان بگوویچ

از وزرا و رجال سیاسی بوسنی و هرزگوین (قرن11و12)

رضوان بن تُتُش

سلطان سلجوقی شام و امیر حلب (قرن6)

رضوان پاشا

بیگلربیگی عثمانی در یمن (قرن10)