جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رشیدالدین بن صوری --> ابن صوری، رشید الدین

رشیدالدین عطار --> عطار، یحیی بن علی

رشیدالدین فضل الله همدانی

وزیر، مورخ، و پزشک دوره ایلخانیان (قرن7و8)

رشیدالدین وطواط

(یا رشید وطواط)، شهرت محمد بن محمد بن عبدالجلیل ، متخلص و معروف به وطواط، از ادیبان و شاعران و نویسندگان قرن ششم به دو زبان فارسی و عربی

رشید ایوب

شاعر معاصر لبنانی و از ادبای مهجر (قرن13و14)

رشید بن شریف

سلطان علوی مراکش (قرن11)

رشید پاشا، مصطفی --> مصطفی رشید پاشا

رشید رضا، محمد

انرشمند سیاسی و فقیه سوری (قرن13و14) (با موافقت آقای طارمی و گروه قرآن، مقاله قرآنی مدخل رشید رضا، در مدخل المنار، خواهد آمد، اما فعلا امکان حذف مقاله پژوهش های حدیثی در مدخل رشید رضا، از برنامه دریچه امکان پذیر نیست)

رشید عالی گیلانی --> گیلانی، رشیدعالی

رشید محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن13)

رشید وطواط --> رشیدالدین وطواط

رشیدوف، شرف

رئیس جمهور ازبکستان و دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان از 1963 تا 1983

رشید هجری

از اصحاب خاص امام علی (ع) (قرن1)

رشیدی، علی بن شمس الدین

عالم شافعی مصر مشهور به خضر یا خضیری (قرن12)

رشید یاسِمی، غلامرضا

شاعر، منتقد، محقق، مترجم، و از نخستین استادان داننشگاه تهران (قرن13و14)