جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن سهلان ساوی (ساوجی)

حکیم، ریاضی دان و منطقی ایرانی (قرن5و6)

ابن سهل سرخسی --> سرخسی، محمد بن احمد

ابن سیّد، احمد بن أبان

ادیب و لغوی اواخر عصر امویان اندلس (قرن4)

ابن سید الناس، محمد بن محمد

محدث، مورخ و فقیه شافعی اندلسی (قرن7و8)

ابن سیده

گیاهشناس مسلمان (قرن5)

ابن سیده، علی بن اسماعیل

ادیب، نحوی و لغوی عصر ملوک الطوایفی اندلس (قرن5)

ابن سیدی عمار، احمد --> ابن عَمّار، ابوالعباس احمد

ابن سیرین، ابوبکر محمد

فقیه، محدّث و صاحب علم تعبیر و از تابعین(قرن1و2)

ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله

فیلسوف و پزشک ایرانی (قرن4و5)

ابن شاذان

نام دو تن از محدّثان امامی و اشعری ایرانی - ابوالعباس احمد بن علی (قرن4) - ابوالحسن محمد (قرن4و5)

ابن شاس --> عبدالله بن نجم

ابن شاطر، علی بن ابراهیم

ستاره شناس و ریاضیدان دمشقی (قرن8)

ابن شاکر، حامد بن حسن

فقیه زیدی یمنی (قرن12)

ابن شاکر کتبی --> کُتبی، محمد بن شاکر

ابن شاهین، عمر بن احمد

واعظ و محدّث بغدادی (قرن3و4)