جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رشتی، سید کاظم

دومین رهبر مکتب شیخیه (قرن13)

رشتی، عبدالحسین

فقیه و حکیم امامی (قرن14)

رشتی، میرزا حبیب الله

عالم بزرگ اصولی و فقیه امامی (قرن13و14)

رشتین، صدیق الله

نویسنده، زبان شناس، روزنامه نگار، و محقق افغان و مدرس پشتو و فارسی (قرن14)

رشحات عین الحیات

کتابی در شرح احوال و افکار خواجه عبیدالله احرار و جمعی از مشایخ نقشبندیه در ماوراءالنهر تا قرن دهم نوشته فخر الدین علی صفی (قرن10)

رشد

اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای توانایی تصرف در اموال و اداره امور مالی

رشد جمعیت

افزایش شمار مردم ساکن یک کشور یا منطقه در بازه ای معین از زمان - احکام فقهی

رشدیه

شهرت حاج میرزا حسن تبریزی، بنیان گذار دبستان به شیوه جدید در ایران (قرن13و14)

رشدیه، مدارس

عنوان عمومی مدارس متوسطه به سبک اروپایی در قلمرو عثمانی در دوره تنظیمات

رِشر، عثمان

(اسکار رشر)، خاور شناس و نسخه شناس مهم و پرکار اما نسبتا گمنام آلمانی (قرن14)

رشوه

مالی که برای تأثیر گذاری ناروا بر کار موظف یا تصمیم گیری قضات یا سایر کارگزاران حکومتی به آنان داده می شود.

الرشید

از اسمای حسنای الهی

رشید

شهری بندری در شمال مصر، امروزه جزو استان بحیره

رشید، آل --> آل رشید

رشیدا --> عبدالرشید دیلمی