جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رُسْتُغْفَنی، ابوالحسن علی بن سعید

متکلم ماتُریدی و فقیه حنفی (قرن4)

رستم

پهلوان ملی ایران که از پیوند زال، فرزند سام، و رودابه، دختر مهراب کابلی، زاده شد.

رستم آباد --> رودبار

رستم پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن10)

رستم خان گرجی

حاکم گرجستان در دوره شاه صفی و شاه عباس دوم صفوی (قرن11)

رستم شیرازی، جواد

نگارگر، مذهب و طراح فرش معاصر (قرن14)

رستم نامه

از داستانهای عامیانه، منثور و حماسی فارسی به سبک نقالی

رستمیان

سلسله ایرانی نژاد دارای تقکر خوارج اباضی، حاکم بر مغرب میانه و بخشهایی از مغرب ادنی (قرن2-3) - عبدالرحمان بن رستم (قرن2) - عبدالوهاب بن عبدالرحمان(قرن2) - ابوسعید افلح بن عبدالوهاب - ابوالیقظان محمد بن افلح (قرن3) - ابوحاتم یوسف بن محمد - یعقوب بن افلح

رُسچُک --> روسْچُق

رسخ --> تناسخ

رَسعنی، عبدالرازق بن رزق الله

فقیه، محدث، مفسر، ادیب و شاعر حنبلی مذهب(قرن6و7)

رِسگِت، برج

مقبره ای منسوب به یکی از امیران باوندی (قرن4)

رسم --> تعریف

رسم المصحف

اصطلاحی در علوم قرآنی در باره شیوه نگارش قرآن کریم

رسمی بندی --> کاربندی