جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رساله سپهسالار

نخستین اثر در شرح احوال جلال الدین محمد مولوی به فارسی، اثر مجدالدین فریدون بن احمد سپهسالار (قرن7و8)

رساله عملیه

عنوانی برای آثار فقهی فتوایی که برای مخاطبان عام تألیف می شده اند و امروزه توضیح المسائل خوانده می شوند.

رساله قشیریه

از کتابهای مهم در بیان سیره و عقاید صوفیه به عربی اثر ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری، عالم و فقیه و صوفی و متکلم اشعری (قرن5)

رساله نور --> نورجیگری

رسام عرب زاده، ابوالفتح

طراح و بافنده فرش (قرن14)

رسانه (1)

مجموعه ای از شیوه ها، ظرفیتها و عناصر ارتباطات سنتی در دوره اسلامی

رسانه (2)

اصطلاحی در علوم اجتماعی به معنای واسطه ارتباط اجتماعی

الرسائل

(یا فرائد الاصول)، اثری بدیع و تاثیر گذار در اصول فقه، نوشته شیخ مرتضی انصاری، فقیه و اصولی نامور شیعی (قرن13)

رسائل اخوان الصفاء

نخستین مجموعه دایرة المعارفی در جهان اسلام، مشتمل بر موضوعات متنوعی در فلسفه، علوم و فنون گوناگون و عقاید ملل و نحل مختلف به شیوه تلفیق و التقاط آرا(قرن4)

رسائل فارسی سهروردی

از آثار عرفانی- فلسفی شهاب الدین سهروردی، موسس حکمت اشراق، به زبان فارسی

رسایی، میرزا طاهر --> ضیاء الذاکرین

رستاخیز --> قیامت

رستاخیز تاجیکستان، حزب

حزب ملی گرای تاجیکستان.

رُستاق (1)

واحدی در تقسیمات جغرافیایی دوره اسلامی

رُستاق (2)

شهر و قلعه ای در محافظه (استان) باطنه جنوبی و مرکز این استان در عمان