جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ربیع حاجب --> رَبیع بن یونس

ربیع حارثی

سردار فتوح اسلامی، امیر و والی روزگار امویان (قرن1)

ربیعه --> ربیعه و مُضَر

ربیعه و مُضَر

دو تن از فرزندان نزار بن معد بن عدنان و نیای بیشتر قبایل عرب عدنانی

ربیعیات --> بهاریه

ربیعی پوشنگی، صدرالدین

(فوشنگی)، ملقب به صدرالدین و متخلص به ربیعی، شاعر و خطیب ایرانی (قرن7)

ربیّون

(جمع عربی ربی)، عنوانی برای آموزگاران دیمی یهود و پیشوایان معنوی و فکری آنها که در قرآن به آن اشاره شده است و در برخی از منابع اسلامی آنها را فرقه ای یهودی دانسته اند.

رُتبیل/ زُنبیل

عنوان عمومی افراد خاندانی حکومتگر در زمین داور و تواحی شرقی سیستان در سده های نخستین اسلامی (قرن3)

رَتَن

(حاجی رتن/ بابا رتن)،از شخصیتهای هندی که شرح احوال او باافسانه ها و روایات متناقض آمیخته است. (قرن7)

رجا --> خوف و رجا

رجاء بن یحیی عبرتائی

راوی امامی (ع)(قرن3)

رجال، علم

عنوانی برای یکی از شاخه های علوم حدیث ناظر به بررسی احوال و اوصاف راویان حدیث و بیان اصول و قواعد آن

رجال طوسی

یکی از کتابهای اصلی رجال شیعه تألیف شیخ الطایفه، محمد بن حسن طوسی

رجال غیب

در عرفان گروهی از بندگان خاص خدا که پوشیده از انظار مردم زندگی می کنند.

رجال کشی

(نام کامل آن: معرفةالناقلین عن الائمة الصادقین)، از کهنترین کتب رجالی شیعه که امروزه فقط گزیده آن با عنوان اختیار معرفة الرجال دراختیار است (قرن4).