جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن سماک هروی --> هروی، ابوذر

ابن سَمَجون، حامد

طبیب، داروشناس و ادیب قرطبی (قرن5)

ابن سَمْح، اصبغ بن محمد

ریاضیدان و اخترشناس اندلسی (قرن4و5)

ابن سمح منطقی، حسن

منطقی آشنا به زبان سریانی و از سرآمدان مکتب بغداد (قرن4)

ابن سَمُره، عمر بن علی

فقیه و مورخ یمنی (قرن6)

ابن سمعون، یوسف بن یحیی

پزشک، فیلسوف و ستاره شناس یهودی مراکشی (قرن6و7)

ابن سَمَیفَع، محمد بن عبدالرحمان

قاری یمنی (قرن2)

ابن سَناءالملک، هبة الله بن جعفر

شاعر و ادیب مصری عصر ایوبیان (قرن6و7)

ابن سنان خفاجی، عبدالله بن محمد

شاعر و ادیب شیعی مذهب شامی (قرن5)

ابن سنّی، احمد بن محمد

محدّث شافعی اهل دینور(قرن4)

ابن سودون، علی

ادیب و طنزنویس مصری عصر ممالیک برجی(قرن9)

ابن سوده، خاندان

عنوان چند تن از علما و قضات مالکی فاس از خاندانی اندلسی : - ابوالقاسم بن ابی محمد قاسم بن سوده مری غرناطی:قاضی (قرن10) - محمد بن محمد بن سوده: قاضی (قرن11) - ابوعبدالله محمد بن طالب قادری: مفسر و صوفی (قرن12و13) - ابوالعباس احم

ابن سویدی --> سویدی، عزالدین ابراهیم

ابن سَهل، ابراهیم

شاعر اواخر عصر موحدون در اندلس (قرن7)

ابن سهل، ابوسعد

نورشناس و ریاضیدان ایرانی (قرن4)