جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رُباعی

از قالبهای کهن و اصیل شعر فارسی که از دو بیت (چهار مصراع) هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. - در ادبیات فارسی - در ادبیات عربی

ربّانی، برهان الدین

رئیس جمهور، دولتمرد و یکی از مشهور ترین رهبران جهادی افغانستان ، معروف به استاد ربانی (قرن14و15)

ربّانی شیرازی، عبدالرحیم

روحانی، نویسنده واز مبارزان سیاسی در دوره پهلوی دوم (قرن14)

ربّانیون --> ربیّون

رَبَض --> شهر/ شهرسازی

رُبع

نام گروهی از ابزارهای نجومی به شکل یک چهارم دایره با قوسی مدرج تا نود درجه

رُبع الخالی

بزرگترین ماسه زار جهان در شبه جزیره عربستان

رَبع رشیدی

مجموعه فرهنگی- آموزشی در تبریز که به دستور خواجه رشید الدین فضل الله همدانی(متوفی 718) در ساخته شد (قرن8).

رَبَعی، علی بن محمد

معروف به لخمی، فقیه و محدث مالکی (قرن5)

رِبْعی بن حِراش

راوی تابعی کوفی (قرن 1)

ربعی بن عبدالله

راوی امامی(قرن2)

رَبغوزی، ناصرالدین بن برهان الدین

از نخستین مولفان به زبان ترکی آسیای مرکزی (قرن 7و8)

رَبِنْجَنی، ابوالعباس فضل بن عباس

شاعر و مداح سامانیان (قرن4)

ربن طبری --> طبری، علی بن ربّن

ربوبیّت --> الوهیت و ربوبیت