جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد

فقیه، اصولی، مفسر، محدث و مورخ شافعی (قرن6و7)

راقم، مصطفی

خوشنویس و نقاش ترک در دوره عثمانی (قرن12و13)

راقم، میر سید شریف

شاعر و تاریخ نگار تاجیک (قرن11و12)

راک

از گوشه های موسیقی دستگاهی ایران در دستگاههای ماهور و راست پنج گاه که به چند گونه خوانده و نواخته می شود.

رام الله

شهر و مرکز شهرستان رام الله و البیره در فلسطین

رامپور

بخش و شهری در ایالت اوتارپرادش هند

رامتین، شهر --> رامیتَن

رامسر

شهر و شهرستانی در مغرب استان مازندران

رامشی، علی بن محمد

فقیه حنفی اهل بخارا (قرن7)

رامشیر

بخش و شهری در استان خوزستان

رامهرمز

شهرستان و شهری در مشرق استان خوزستان

رامهرمزی، حسن بن عبدالرحمان

عالم، محدث و شاعر ایرانی (قرن4)

رامهرمزی ، سید علی

از مراجع تقلید امامی (قرن14)

رامیار، محمود

دین پژوه، قرآن پژوه و استاد فقید دانشگاه مشهد (قرن14)

رامی تبریزی، حسن بن محمد --> شرف الدین رامی