جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رأس تنوره

( رأس التنوره)، شهر و بندری در استان (منطقه) شرقیه در عربستان سعودی

رأس عسیر --> سومالی

رأس عین --> رأس العین

راسِم، احمد --> احمد راسِم

رأس مُسَندَم

شمالی ترین نقطه شبه جزیره مسندم، در کشور عمان، در جنوب تنگه هرمز

راسو

جانوری از راسته گوشتخواران، خانواده راسوسانان/خزداران،دارای جایگاه ویژه در متون قدیمی حوزه شکار

راش

درختی بلند و تک پایه، از تیره راشیان، دارای مصارف صنعتی

راشت --> قره تگین

راشد، حسینعلی

خطیب و عالم دینی معاصر (قرن14)

راشد، نَذْرِ محمد

مشهور به ن.م.راشد، از پیشگامان شعر آزاد اردو (قرن14)

راشدالدین سنان

بزرگترین داعی و رهبر اسماعیلیان نزاری شام در دوره الموت (قرن6)

راشد بالله

لقب "ابوجعفر منصور"، سی امین خلیفه عباسی (قرن6)

راشد محمد افندی

وقایع نگار، شاعر و قاضی عثمانی (قرن12)

راشدی، حسام الدین

ادیب، مورخ و ایران شناس پاکستانی (قرن14)

راشدی، قاسم بن یحیی

عالم و محدث امامی (قرن3)