جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رابِغ

امیرنشین و شهری ساحلی در استان مکه در مغرب عربستان سعودی

راجا علی حاجی --> علی حاجی بن راجا احمد

راجا گِنیش --> بنگال

راجپوتها

طبقه ای از جنگجویان و خاندانهای سلطنتی هند (قرن7)

راجَستان

ایالتی در شمال غربی هند

راجستانی، زبان --> هندی، زبانها

راج محل

از شهرهای بندری ایالت جارکند در شرق هند و یکی از مراکز صوبه بنگال در دوره بابریان

راجو قتال

سید محمد یوسف حسینی دهلوی، صوفی و شاعر هندی و از مشایخ طریقت چشتیه در قرن هشتم

راجی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

راجی کرمانی، بمانعلی --> حمله حیدری

راحة الصدور و آیة السرور --> راوندی، نجم الدین ابوبکر

راحیل

همسر یعقوب نبی و مادر یوسف و بنیامین

رادکان

نام دو آبادی در استانهای خراسان رضوی و گلستان در ایران که هر یک به داشتن برجی تاریخی شهرت دارند. - برج رادکان در خراسان رضوی - برج رادکان در گلستان

رادویانی، محمد بن عمر --> ترجمان البلاغه

رادی، اکبر

نمایشنامه نویس ایرانی، با آثاری واقع گرا و قهرمان محور (قرن14)