جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن سعد، ابوعبدالله محمد --> کاتب واقدی

ابن سعدان، حسین بن احمد

صاحب منصب و وزیر صمصام الدوله بویهی (قرن4)

ابن سعدی، عبدالرحمان بن ناصر

مفسر حنبلی اهل نجد (قرن14)

ابن سعود --> آل سعود

ابن سعید مغربی، علی بن موسی

ادیب، مورّخ و شاعر مغربی (قرن7)

ابن سقا، عبدالله بن محمد

محدث شیعی و راوی حدیث طیر در اثبات امامت علی (ع) (قرن4)

ابن سکّره، حسین بن محمد

محدّث و قاضی اندلسی (قرن5و6)

ابن سکن، سعید بن عثمان

رجالی و محدّث اهل سنت مصری (قرن4)

ابن سکّون،‌ علی بن محمد

فقیه و محدث شیعی حلی (قرن6)

ابن سِکّیت، یعقوب بن اسحاق

لغوی و نحوی ایرانی تبار شیعی (قرن2و3)

ابن سلاّر، عبدالوهاب بن یوسف

مقری و محدّث شافعی سوری (قرن8)

ابن سلامة --> هبة الله بن سلامه

ابن سَلاّم جُمحی

محدث و لغوی بصری (قرن2و3)

ابن سَلّوم حلبی

طبیب دربار عثمانی (قرن 11)

ابن سمّاک، عثمان بن احمد

محدث سنی مذهب بغدادی (قرن4)