جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ذوالکِفل

نامی که به یکی از شخصیتهای بنی اسرئیل اطلاق شده است.

ذوالکَلاع

از بزرگان یمن که در اواخر حیات پیامبر یا اندکی پس از وفات ایشان اسلام آورد و بعدا کشته شد.

ذوالنون --> یونس

ذوالنون بیگ ارغون --> ارغونیان

ذوالنون مصری، ثوبان بن ابراهیم

عارف و زاهد قرن دوم و سوم

ذوالنونیان

از خاندانهای بربر حکومتگر در اندلس، در دوره ملوک الطوایف در قرن پنجم

ذوالهِمّه

نام قهرمان اصلی زن یک قصه حماسی در باره سلحشوران عرب

ذوالیمینین --> طاهر بن حسین

ذوفن، محمد تقی

ضریح ساز و قلم زن برجسته معاصر

ذوق

ادراک حضوری و بی واسطه تجلیات حق و چشیدن شیرینی آن

ذوقار، جنگ

نخستین جنگ تاثیرگذار میان اعراب و ایرانیان در دوره خسروپرویز ساسانی

ذوق دهلوی

شهرت شیخ محمد ابراهیم، شاعر اردو زبان (قرن13)

ذونُواس

شاه یمن پیش از اسلام

ذوی القربی --> ذی القربی

ذهبی، محمد بن احمد

محدث، رجالی، و مورخ دمشقی (قرن8) (مقاله تاریخ حذف شده است).