جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ذوالخَلَصه

بت یا بتخانه ای در جنوب مکه و معبود پاره ای از قبایل عرب در روزگار جاهلیت

ذوالخُوَیصِره،حرقوص بن زهیر

حرقوص بن زهیر، صحابی و از رهبران خوارج در جنگ نهروان (قرن1)

ذوالدمعه، حسین بن زید

عالم و محدث امامی ( قرن2)

ذوالرُمّه

لقب ابوالحارث غیلان بن عقبة، شاعر و از عشاق معروف عصر اموی (قرن2)

ذوالریاستین --> فضل بن سهل

ذوالریاستین، میرزا عبدالحسین

قطب سلسله نعمت اللهی ذوالریاستینی/ مونس علیشاهی، واعظ، شاعر، روزنامه نگار و آزادی خواه دوره مشروطه (قرن13)

ذوالشهادتین --> خزیمة بن ثابت

ذوالفقار

نام شمشیر معروف امام علی علیه السلام

ذوالفقار خان افشار

از حاکمان شورشی سلسله زندیه (قرن12)

ذوالفقار شروانی

شاعر قصیده سرا (قرن7)

ذوالفقاریّه

یا فقاریه، خاندان حکومتگر از ممالیک مصر (قرن11و12)

ذوالفنون، جلال

موسیقی دان ایرانی و نوازنده سه تار (قرن 14)

ذوالفنون، حبیب اللّه

دانشمند تقویم نویس معاصر ایرانی (قرن14)

ذوالقدر/ ذوالقدریه

خاندان حکومتگر ترکمن تبار از ایلهای قزلباش، که نام خود را به خاستگاه و بیگ نشین نیمه مستقل خویش در جنوب شرقی آناطولی داده است(قرن8و9)

ذوالقرنین

لقب شخصیتی در قرآن که اختلافهای اساسی در باره هویت، دوره تاریخی و جزییات سرگذشت او بحثهای پردامنه ای را در منابع اسلامی در پی داشته است.