جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیوان خراج --> خراج

دیواندره

شهر و شهرستانی در استان کردستان

دیوان رسائل --> انشاء، دیوان

دیوان زمام --> دیوان

دیوان شمس تبریزی

یا دیوان کبیر یا کلیات شمس تبریزی یا غزلیات شمس، یکی از پنج اثر جلال الدین محمد مولوی که به جز مثنوی او، دیگر اشعارش را شامل می شود. (قرن7)

دیوان عالی کشور

عالیترین مرجع قضایی کشور که وظایفی مانند نظارت بر رعایت قوانین در احکام دادگاهها، ایجاد وحدت رویه قضایی و نقض و تجدید نظر در آرای مخالف قانون را بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری

مرجعی قضایی- اداری برای رسیدگی به شکایت مردم از نهادهای دولتی و مردمی

دیوان عَرْض --> عَرْض (2)

دیوان عطاء --> عطاء

دیوان کبیر --> دیوان شمس تبریزی

دیوانگی --> جنون

دیوان لغات الترک

نخستین لغت نامه زبان ترکی تألیف محمود بن حسین کاشغری، در سده پنجم

دیوان محاسبات کشور --> قوه قضائیه

دیوان مصادره --> مصادره (1)

دیوانه حسامی خوارزمی

شاعر و عارف، از اهالی ماوراءالنهر (قرن9و10)