جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیوان

اصطلاحی در دیوانسالاری اسلامی برای سازمانهای کشوری و لشکری -درعصر خلافت - در مصر - در مغرب اسلامی - در ایران - در هند - در عثمانی رجوع شود به دیوان همایون

دیوان، انجمن ادبی

از انجمنهای ادبی پیشرو در نقد ادبی و شعر معاصر در مصر

دیوان استیفاء --> استیفاء

دیوان اعلی --> دیوان

دیوان اقطاع --> اقطاع

دیوان انشاء --> انشاء، دیوان

دیوان اوقاف --> وقف

دیوان بیگی

منصبی قضایی و مالی در ایران و ماوراءالنهر از دوره تیموریان تا اواخر قرن چهاردهم

دیوان بین المللی دادگستری

عالی ترین نهاد قضایی جهان و یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد

دیوان تمیز --> دیوان عالی کشور

دیوان جند

(دیوان جیش) دفتر و نیز محل ثبت اسامی و مشخصات سپاهیان و مقدار ارزاق و مواجب آنها

دیوان حافظ

مجموعه اشعار شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر قرن 8 - ویژگی های دیوان - نسخه ها - چاپها - شروح - ترجمه ها - فرهنگ نامه ها - حافظ پژوهی (حافظ شناسی)

دیوان خاتم --> خاتم (2)

دیوان خالصه --> خالصه

دیوانخانه --> دیوان